UP_illustrasjoner_web_1920x928px-9

9. Ungdom må få større innflytelse lokalt

VI FORESLÅR:

  • 16-åringer får stemmerett ved kommune- og fylkestingsvalg. Med en aldrende befolkning må ungdommen få direkte innflytelse på fremtidens løsninger.
  • Ungdomsråd er lovpålagt, men vi må arbeide for flere aktive ungdomsråd som fremmer saker som opptar ungdom overfor kommuner og fylkeskommune. Arbeidet må tilrettelegges av en ungdomskoordinator i minimum 50 % stilling, enten alene eller i et regionalt samarbeid. Ungdomsrådene sikres opplæring, og dokumenter og sakspapirer må skrives på et forståelig språk. Ungdomsrådene skal ha mulighet til å uttale seg i alle saker som er til behandling.
  • Elevrådet og skolenes arbeid med temaet medbestemmelse i lokaldemokratiet brukes til å ta opp saker som opptar unge.
  • Kommuneloven endres slik at kommunestyrene og fylkestingene gir
    ungdomsrådene tale- og forslagsrett i kommunestyre- og fylkestingsmøtene.
  • KS (kommunesektorens organisasjon) tar ungdomsmedvirkning inn i
    folkevalgtprogrammet.

Awas, Elena og Alma er tre engasjerte ungdommer som bor i Risvik kommune. Awas sitter i ungdomsrådet, Elena spiller i korps og Alma er aktiv i fritidsklubben. De er opptatt av at alle unge i kommunen skal ha mulighet til å påvirke i saker som gjør kommunen til et godt sted å vokse opp. De synes det er vanskelig å nå frem med saker de er opptatt av, og er usikre på hvordan de skal gå frem. De skulle gjerne hatt en voksen til å hjelpe seg med dette. Awas synes at ungdomsrådet bør ha tale- og forslagsrett i kommunestyret. De mener at saker som berører ungdom burde bli diskutert i skolen, slik at alle kan få sagt det de mener og lære mer om hvordan man kan påvirke i kommunen.

De kunne godt tenkt seg å stemme ved kommune- og fylkestingsvalget til høsten, og håper at 16-åringer snart får stemmerett. Evalueringer av forsøk med stemmerett til 16-åringer har vist at flere unge er valgt inn i kommunestyrene.