UP_illustrasjoner_web_1920x928px-7

7. Vi tar vare på distriktenes attraktivitet
med nærhet til naturen

VI FORESLÅR:

  • Til alle utbyggingssaker skal det være en konsekvensvurdering. Disse skal vurdere og verdsette konsekvensene for fremtidens generasjoner og inneholde en bærekraftsanalyse.
  • Oppgradering av eksisterende bygg- og anlegg prioriteres foran nyetableringer.
  • Alle kommuner må ha oppdaterte kommuneplaner der nærhet til naturen må få større betydning i arbeidet med lokal samfunnsutvikling. Det bør tas hensyn til økt rekreasjon, bosetting og næringer, særlig primærnæringer.
  • For å sikre selvforsyningen må kommunene vedta nullvisjon for nedbygging av matjord. Staten må støtte opp om og se til at kommunene ikke tillater nedbygging av matjord.
  • For å sikre koordinering av klima- og bærekraftsarbeid må det øremerkes
    midler til kommunale bærekraftskoordinatorer.

Ante, 30 år, har etter endt utdanning ved Universitet i Tromsø, flyttet tilbake til hjembygda Å for å ta over hjemgården med 20 melkekyr. Han er opptatt av bærekraftig matproduksjon, og at det skal produseres mat i hele landet. Det kan bidra til økt selvforsyning. Han ser også muligheter i å bruke naturen for videre næringsutvikling. Ante bruker all fritid til å få frisk luft i naturen.

I regionen er det store planer for vindkraftutbygging og nye vegtraseer. Han opplever at lokale og regionale myndigheter ønsker å få igjennom sine planer uten at lokale verdier blir verdsatt og vurdert. Utbyggingene vil endre lokalsamfunnet for all tid, men ingen vil diskutere de langsiktige konsekvensene. Norge har forpliktet seg til å oppfylle FNs bærekraftsmål.
Han etterlyser en offentlig debatt hvor ansvarlig vekst, forvaltning av natur, bevaring av kulturarv og lokal medvirkning
står i sentrum. Han ser behovet for at arbeidet koordineres og vurderes helhetlig.