UP_illustrasjoner_web_1920x928px-3

3. Det må bli enklere
å komme seg fra A til Å

VI FORESLÅR:

  • En mer utbredt ordning av bestillingstransport, der du bestiller transport fra
    der du er til ønsket møtested på alle dager. Et brukertilpasset bestillingstilbud
    som kan ivareta flere transportfunksjoner i distriktene.
  • Riksveier, fylkesveier og ferjesambandene får et økonomisk løft slik at varene som produseres og folket som bor der kommer frem.
  • Trygghet med å bo i distriktene må økes ved å sikre rasutsatte strekninger, tunneler, utbygging av gang- og sykkelvei og mer gatelys.
  • Billettpriser på all transport må senkes for ungdom.
  • Førerkort for 16-åringer på kjøretøy med begrenset hastighet gjennomføres som prøveordning, og det skal være mulig å ta teoriprøver til førerkort desentralisert.
  • Distriktene har behov for nye miljøvennlige og fremtidsrettede transport- og kollektivløsninger. Investeringene skal økes og miljøvennlig teknologi tas i bruk på kortbanenettet, jernbane, buss og båt.

I distriktene bor folk spredt. Elias er 25 år og oppvokst på Måsøy. Han bekymrer seg over at øya han kommer fra stadig får dårligere fastlandsforbindelse. Veiene blir ikke vedlikeholdt og flyavgangene blir færre. Det finnes ikke kollektivtilbud utenom skolebussen, og ungdommene i bygda kommer seg ikke til ungdomsklubben i sentrum. De er ensomme.

Elias er utdannet ved NMBU på Ås, og mener at distriktene er det beste utgangspunktet for en økt satsing på teknologiutvikling for grønn mobilitet. Han har studert markedets interesse for utvikling av distriktene, og mener at resultatet er nedslående. Elias har imidlertid store forhåpninger til at fornybar energi-drevet transport som el-fly, hydrogenbåter og tog vil komme kommunikasjonen i distriktene til gode. Samtidig må de tilpasses de ulike forholdene i distriktene.